Bize Ulaşın Tel: 0532 230 88 60

oto kiralama adres

Kemer Köprü Mah.

Merkez, BARTIN

oto kiralama çalışma saatleri

Pazartesi-Cumartesi

09:00 - 20:00

DEDE RENT A CAR ARAÇ KİRALAMA KOŞULLARI

Araba Kiralama Koşulları

Kiralayan; mülkiyetinde bulunan aracı, aşağıda belirtilen koşullara uyulması şartıyla, kiracıya, önceden saptanan süre için vermiştir. Kiracı, bu ekle sözleşmede yazılı gün ve saatte, aynı şekilde, aldığı yerde geri vereceğini kabul etmiştir. Kira süresini; en az 24 saat öncesinden haber verip, kiralayanın muvafakatini almak ve kira depozitine gerekli miktarı eklemek kaydıyla uzatabilir.

Kiracı, aracı aşağıda belirtilen durumlarda kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder. T.C. kanunlarınca taşınması suç sayılan her türlü eşyanın taşınması ve diğer gayri kanuni işlerde,

 • a. Başka bir aracı veya römorkörü çekmekte veya itmekte
 • b. Yarış hız hız tayini, ralli, denemeler, motorlu sporlarda
 • c. Normal trafiğe kapalı ve uygun olmayan yollarda
 • d. Trafik kuralları tarafından saptanmış yolcu sayısının üstünde yolcu ve her ne şekilde olursa olsun bagaj dışı yük ve patlayıcı, parlayıcı maddeler taşınmasında,
 • e. Alkol ve uyuşturucu maddelerin etkisi altında,
 • f. Ödeme şekli ne olursa olsun, ivaz karşılığında, yolcu ve mal taşımada
   

Kiracı; kiralayanın onayı olmaksızın, aracı üçüncü şahıslara kullandıramaz. Bu durumda kiracı aracı kullanacak üçüncü şahsın kimlik, adres ve ehliyetine ilişkin bilgileri sözleşmeye kaydettirmeye ve kiralanan vasıtayı kullanma yetkisi tanıdığı kişinin, bu kontratın tüm koşullarına tamamen uymasını sağlamaya mecburdur. Aracı kullanan kişiler, kontratta imzaları olmasa dahi kiracı ile birlikte müteselsilen sorumludurlar.

Kiracı, seyir dışında aracı trafik kurallarına uygun ve güvenliğini sağlayacak biçimde emniyetli bir yerde kapalı ve kilitli olarak park etmekle yükümlüdür.

Kiracı, seyir hali dışında aracı kilitli ve güvenli olarak park etmek zorundadır. Aracın çalınması ve bulunamaması halinde geçen ilk 45 günlük süreyi kiraya veren kiracıdan talep eder. Aracın bulunamaması durumunda araç bedelini kiraya verene ödemeyi kabul eder.

Kiraya veren kiraya vereceği araçları Kara yolları Trafik Kanunu uyarınca “Mecburi Mali Mes'uliyet Sigortası” ile sigortalanmıştır. Kiralanan araçta kiracı ölümlü trafik kazası yapması durumunda kazanın sigorta kapsamı dışında kalması koşulunda bu kazadan dolayı ölümüne sebebiyet verdiği kişilerin doğacak masrafları ve maddi, manevi tazminatları ile tüm hukuki ve cezai sorumluluklarını kiracı kendine ait olacağını kabul ve taahhüt eder.

Kiracı, aracı kiralayana teslim anında, araca ait resmi belgeleri (Trafik belgesi, Tescil belgesi, Sigorta, Plakalar) iade edilmediğinde bunların teminine kadar geçecek süreye ait kirayı ödeyeceği gibi, kaybı halinde yenilerinin alınması için yapılacak giderleride ödemekle yükümlüdür.

Aracın; herhangi bir olay nedeniyle, kiracının; kusuru olsun ya da olmasın, yetkili makamlarca müsaderesi veya el konması halinde geri alınması için yapılacak olan her türlü girişime ilişkin harcamalar bedeli, kiracı tarafından kiralayana nakden ve def'aten ödenir.

Trafik cezaları ve aracın trafikçe çekilmesi sırasında meydana gelecek hasar kiracıya ait olup, aracın kanunen alıkonulması durumunda bu süre kiralama süresine dahil edilir.

Kiracı aracın kiralayana iadesinden sonra araçta bırakılan herhangi bir malın kaybından veya hasarlanmasından doğacak herhangi bir sorumluluktan, bunlarla ilgili masraflarda dahil kiralayanı peşinen ibra etmiştir.

Kiralayan; aracın üretimini yapmadığından, vasıtanın ve yedek parçalarının mekanik veya imalat hatasından meydana gelebilecek kaza, herhangi bir kayıp ve sakatlıktan sorumlu tutulamaz.

Kiralayanın yazılı izni olmaksızın araçlar yurt dışına çıkarılamaz.

Kiracı, hiçbir şekilde bu sözleşmede doğan hakları, aracın içindeki donanım ve gereçleri devir, temlik ve terhin edemez. Bunları kiralayana zarar verecek biçimde kullanamaz.

Her durumda kiracı ve kiralayan, üçüncü şahıslara karşı sahip oldukları tazminat haklarının takibinden birbirlerine gerekli kolaylıkları gösterip, hakları oranında birbirlerine vekalet vermek ve de dava haklarının temlik etmek zorunda olup, yargılama giderleri bu oran dahilinde paylaşılır.

Kiracı, kira kontratında belirtilen şahsi bilgilerinin kiralayanın şahsi dosyasında saklanmasına, ayrıca kiranın zamanında ödenmesine, aracın zamanında teslim edilmesi gibi sözleşmeye aykırı durumlarda, adının uyarı listesine yazılmasına peşinen muvafakat eder.

Kiralayan; kiracının belirtilen şartlardan her hangi birine uyulmaması durumunda cezai yollara başvurmaya tedbir veya hüküm istihsaline hacet kalmaksızın. Aracın derhal geri alabilir dilerse peşin verilmiş kira bedelini irad kaydedebilir.

Kiralayan; bir sebep göstermek ve tazminat ödemek zorunda olmaksızın sözleşmeyi dilediği zaman fesh edebileceği gibi uzatmaktan da kaçınabilir.

Benzin ücreti kiracıya aittir.

BAKIM: Kiracı; kira süresi içinde, aracın yağını, suyu ve lastik havalarını kontrol etmekle yükümlüdür. Kiracı: kira süresi içinde vasıtanın periyodik bakımlarının, yağ değişimi ve benzeri gibi kiralayanın en yakın bürosuna baş vurarak ücretsiz yaptıracaktır. Bunun mümkün olmadığı hallerde bakımı yetkili servis istasyonunda yaptıracak masrafları kiralayanın adına alacağı fatura karşılığında kendisine iade edilecektir.

TAMİRAT: Normal kullanma ve eskime sonucu yapılan tamirat, yedek parça ve lastik değiştirme masrafları kiralayana aittir. Normal kullanım harici, ihmal ve hatalı kullanım sonucu (yağsız, susuz kullanım, donma, lastik yarılması gibi) yapılacak tamirat, parça ve lastik masrafları ile aracın hareket etmemiş durumunda kiralandığı yere getirilmesi için yapılan taşıma harcamaları ve geçerli tarife üzerinden hesaplanarak aracın işten kalma ücreti kiracıya aittir. Acil durumlarda gerekebilecek acil onarımlar, kiralayanın en yakın bürosuna bildirilip onayı alınarak yaptırılır, masrafları kiralayanın adına aldığı fatura karşılığında kiracıya iade edilir.

Taraflar arasında yazılı olarak kararlaştırılmadıkça bu şartlardaki herhangi bir ilave veya değişiklik hükümsüzdür.

Kiracı ile kiralayan arasındaki anlaşmazlıklar BARTIN Mahkemeleri ve İcra Dairelerinde, T.C. Kanunlarına göre çözümlenecektir.

ÖDEME: Kiracı: geçerli fiat tarifesindeki kira bedeli ile imzasını atarak kabul ettiği seçenekli maddelerin bedelini ve kira sonunda ortaya çıkabilecek ücretleri, kanunen uygulanan vergileri ile ödemeyi kabul eder. Sözleşmenin düzenlenmesi sırasında o tarihte geçerli tarifeye göre yaklaşık kira tutarı üzerinden depozit alınır.

Bu depozito kiralama bitiminde saptanacak kesin hesap sonucuna göre tasfiye edilir. Kiracı bu sözleşme ile tahakkuk edecek borçlarından mahsup edemez. Ödemeler nakden ve defaten yapılır. Kiracı gecikmelerde, ödenmeyen miktar üzerinden, yıllık vadeli mevduata uygulanan faizi ödemeyi bile itirazsız kabul ve taahhüt eder. Bir günlük kira 24 saat, haftalık veya aylık kira süreleri ise 7 ve 30 gün üzerinden hesap edilir. 2 saati geçen gecikmeler tam gün olarak hesaplanır.

TRAFİK CEZALARI: Yürürlükte olan trafik yasalarına uyulmamasından doğacak her türlü sorumluluk ve maddi trafik cezaları kullanıcıya aittir. Aracın kirada bulunduğu süre içinde oluşan ancak kiralama bitimi sonrasında elimize ulaşan trafik ve kaçak köprü, otoyol geçişi cezaları, kira anlaşmasında belirtilen kişi ve/veya firmadan tahsil edilir. Araçların hangi nedenle olursa olsun resmi veya yerel makamlar tarafından tutulması nedeni ile geçecek zaman, sözleşme süresi içerisinde kabul edilir. Plakaya yazılan trafik cezalarında trafik cezası tarafımıza tebliğ edildiğinde indirimli olarak ödenmektedir ve müşterilerimizin kredi kartından tahsil edilmekte olup; eş zamanlı olarak trafik cezasına ait hizmet bedeli de uygulanmaktadır.

SİGORTA:

A) Kiralanan araçlar; Karayolları Trafik Yasası uyarınca zarar gören üçüncü şahıslara karşı, yasal poliçe sınırları içinde Mecburi Mali Mesuliyet Sigortası ile sigortalanmıştır. Kiralayan; üçüncü şahıslara zarar veren kazalar sonucu oluşacak sorumluluğu, her araç için yaptırılmış. Mecburi Mali Mesuliyet Sigortası teminat kapsamı hadleri halinde kalmak şartı ile, sigorta şirketinden alacağı tazminat miktarında yüklenir.

Bu hadlerin üstündeki sorumluluk ve kazaya uğrayan kişilerin ve yakınlarının manevi tazminat talepleri kapsamı hadleri dahilinde kalmak şartı ile, sigorta şirketinden alacağı tazminat miktarında yüklenir. Bu hadlerin üstündeki sorumluluk ve kazaya uğrayan kişilerin ve yakınlarının manevi tazminat talepleri kiracıya ait olup, kiralayan, kiracıya rücu hakkını mahfuz tutar.

B) Kiracı kiraladığı aracın çalışmasından veya her türlü kaza sonucu uğrayacağı zararlardan, aracın kiralandığı yere getirilmesi için yapılan taşıma harcamalarından ve aracın tamir süresince işten kalma ücretinden itirazsız sorumludur.

C) Ancak: kiranın başlangıcında belirlenen hasar muafiyet pirimini ödemeyi kabul eden kiracı, aşağıda belirtilen şartları yerine getirdiği takdirde bu sorumluluklardan kurtulur.

C-1: Kiracı ve yetkili sürücü; doktor raporu ile saptanmış engelleyici durumu yoksa, kaza yerinde gereken güvenlik önlemlerini alacak, hasarlı araca her şekilde olursa olsun müdahale etmeyecek, ilgili kişi ve tanıkların isim adreslerini tespit edecek, kazayı kiralayan ve en yakın görevlilerine derhal haber verecektir.

C-2: Sorumluluk ve suçun takdiri yetkili makamlara ait olduğundan, ifadesinde sadece olayın oluş tarzını anlatacak peşinen suçu ve sorumluluğu kabullenmeyecektir.

C-3: Kiracı; kazanın olduğu en yakın yere en yakın yetkili makamdan alınmış (Trafik Polisi veya Jandarma) Trafik Kazası Tespit Tutanağı’nı alkol raporunu, şahit isim ve adreslerini, en geç 48 saat içinde kiralayana teslim edecektir.

C-4: Çalınma halinde, kiracı, derhal en yakın polis veya jandarma karakoluna ve kiralayana haber verecektir.

TEMİNAT DIŞINDA KALAN HALLER:

 

 • Kaza ve alkol raporunun olmadığı durumlar
 • Kazanın sözleşmede adı yazılı olmayan bir sürücünün yönetiminde meydana gelmesi durumu
 • Kazanın sözleşmede adı yazılı olmayan bir sürücünün yönetiminde meydana gelmesi durumunda bütün sigortalar geçersizdir.Bu durumdan doğacak maddi ve manevi tüm zararları, aracı kiralayan kiracı, aracı kiraya veren (Dede Oto Kiralama)firmaya ödemeyi peşinen kabul ve taahhüt eder.
 • Sürücünün kaza sırasında alkol veya uyuşturucu etkisi altında olduğu durumlar
 • Sürücünün geçerli ehliyete sahip olmadığı durumlar
 • Trafik kurallarının ihlali ve aşırı hız dolayısıyla meydana gelen kazalar
 • Sürücünün %100 kusurlu olduğu durumlar
 • Kira sözleşmesinde belirtilen süre dışında meydana gelen kaza ve hasarlar
 • Kiralayan, kiraladığı aracı,sözleşmede adı-soyadı(kaydı) olmayan başka bir kullanıcıya(sürücüye) kullandıramaz.Aksi halde sözleşme fesih edilir, alınan kira bedeli iade edilmez.Kiralayan bunu peşinen kabul ve taahhüt eder.
 • Başka bir aracın ya da hareket eden veya etmeyen nesnelerin çekilmesi, itilmesi, yüklenerek taşınması sırasında meydana gelecek kaza ve hasarlar,
 • Aracın, yarış, hız tayini, ralli denemeleri, motorlu sporlar sırasında veya normal trafiğe kapalı, uygun olmayan yollarda kullanılması sırasında meydana gelecek kazalar hasarlar
 • Trafik kuralları tarafından saptanmış yolcu sayısının üstünde yolcu ve her ne şekilde olursa olsun bagaj dışı yük ve patlayıcı, parlayıcı maddeler taşınması sırasında meydana gelecek kaza ve hasarlar
 • Sigara ve emsali yakıcı maddenin tesiri ile alevli bir yangın başlangıcı olmaksızın husule gelen yanıklar
 • Aracın döşemesinde meydana gelecek yanık ve lekeler
 • Hatalı kullanımdan meydana gelecek lastik yarılmaları, teminat dışında olup, bu durumlarda meydana gelecek hasarlardan tamamen kiracı sorumludur.
 • Kendisine atfı kabul olmayan her türlü fiil ve ihmalden dolayı sigorta tazminatından kısmen veya hiç istifade edemeyen kiralayan tahsil edemediği zarar için ve aracın işten kalma tazminatı için kiracıya rücu hakkına sahiptir.
 • Kullanıcı dikkatsizliğinden ve kötü kullanımından dolayı kiralanan taşıtın motorun yanması halinde
 • Kaza raporu ile tazmin edilebileceği halde raporu alınmamış ve periyodik bakımlarda ortaya tüm alt vuruklardan meydana gelen egsozst, katalizör, kartel patlaması vs. durumunda
 • Kiralanan aracın Pert Total Hale gelmesi durumunda sigortanın belirlediği araç değerinden sigortanın ödeyeceği pert total bedeli düşüldükten sonra kalan kısmı kiracı kiraya verene ödemeyi kabul ve taahhüt eder.
 • Kaza çalıntı veya gasp evraklarının temin ve teslim edilememesinden ötürü doğacak maddi ve manevi sorumluluklar ile her türlü zarar ve ziyanı karşılamayı kiracı kabul ve taahhüt eder.